closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het Vaderland, wanneer elx om ’t best de

handen vol hebben.

Buijten verwagtinge hebben wij hier mede

den opper= Chirurgijn Petit fils met dit

scheepie bekomen, die wij tot Treijn M=r

hadden verkoren: wij hebben den selven

weder aengemoedigt, mits het uijt eijnde

zijns verbants, en van ƒƒ 42: ƒ 50: ter

maend toe te voegen, gelijck dan weder

eijede

ten voorsz„ overkomt, en magh naar

geeijndigde tocht met zijn gezin wel

herwaerts aen te keren.

Den selven sullen de nodige heel, en genees„

middelen soo veel 'er tot soo een tocht van

nooden is, als oock de wercktuijgen, off

instrumenten tot haer handwerck gehoo=

rende ten genoegen dienen mede gegeven,

om daar ontrent wanneer ’t op ’t stuck

komt, geen uijtvlugt te vinden

Ende naar dien buijten de ingewisselde

ducatons, boven de vier off vijff duijsent

RE: niet overigh, en hebben, ende de

Sucatonnen naar Batavia senden, gelieven

UE: E: daer op verdogt te zijn, en met het

keren van den Hoeker de brandgans, soo

m

209

ten opper Chirurg=r Petitfils voor

breijum.r na Samme versonden.

die na gedane Sogt weder

na amb=a sal dienen te keeren

alle benoodigheden sullen hem

ter hand gestelt werden.