closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

wesen, s avondts weder te rugh komende, onts

gen een missive van d’Ed: Heer Commissaris,

en gouverneur Robertus Padbrugge, waar

uijt vernamen, het d’ Chialoep Kruijskerck

te wesen, ingeladen hebbende, de balcken

die inde Chialoep Vlissingen te vooren

waeren afgesonden, welcke door nood-

van swaere Leckagie weder in Amboina

was te lande gekomen, als oock de Ja=

vaanse Contingh, door ’t verlies van sijn

Roer, en Zeijlen, en dewijl d„o balcken nu

al te ontijdigh, en hier niet te passe konnen

komen, sijn wij van meeninge gemelt

Chialoup kruijskercken (alsoo wacker door

onweer ontramponeert, en leck geraackt

is, dat men alhier niet kan helpen, nog

weer te regt brengen) sonder alhier te

anckeren weder te laeten vertrecken, in

onse missive die wij anders over Banda

nevens desen aen uE: E: Agt„n soude heb

laeten afgaen, gelijck inde brieff hier

vooren staet aengehaelt.

waar

noghmaal besluijten, en naar onse Eerbie

groetenisse verblijve debiedent Heer, on

stond u E: E: A=ts onderdanige, gehoorsar.

dienaaren, was geteijckent Godocus tr

huijsen, Jan vander walt, Jacob Hen

man Wrt Willeboorts Pr Ben, J;.

geheijm schrijv„s in margine stond, op ’t

2