closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Damme inde Baij Wilhelmus aende onder„

handsche Redout, adij 13=en Iulij 1683.

Banda

Aen d’ heer Willem van Zijll,

gouverneur, en directeur dier

provintie, met den aenkleven

van dien, met den Raad.

E: E: Erntfeste, Manhafte,

Agtbaere, wel wijse, voorsienige, en

seer bescheijden Hoer.

en

Gebiedent Heer.

Dese weijnige Letteren moeten dienen tot

geleijde vande hier nevens gaende missive,

houdende aen d’ Ed„le Heer expres Commissaris

Robertus Padbrugge, welcke wij seer gedien„

stigh versoecken, soo dra mogelijck met

u E: E: a=tos comoditeijt naer Amboina addres

magh erlangen. De selve soude op 14=en

deser p„r ’t Chialoupje van den burger Cordan

nevens onse brieff aen u E: E: ag„t afgesonde„

mede gekomen hebben, bij aldien te dien dage

de Chialoup kruijskercken, alhier niet

gesien, en daar mede een brieff, van wel gem

Ed: Heer Commissaris ontfangen hadde, mits

welcke van meeninge waeren, de selve

Chialoep met voorsz missive sonder t' ankeren

weer naer Amboina te laeten stevenen

de Chialoep kruijskercken

voor Samme gesien gewor„

den

227