close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0507

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Damme inde Baij Wilhelmus aende onder„

handsche Redout, adij 13=en Iulij 1683.

Banda

Aen d’ heer Willem van Zijll,

gouverneur, en directeur dier

provintie, met den aenkleven

van dien, met den Raad.

E: E: Erntfeste, Manhafte,

Agtbaere, wel wijse, voorsienige, en

seer bescheijden Hoer.

en

Gebiedent Heer.

Dese weijnige Letteren moeten dienen tot

geleijde vande hier nevens gaende missive,

houdende aen d’ Ed„le Heer expres Commissaris

Robertus Padbrugge, welcke wij seer gedien„

stigh versoecken, soo dra mogelijck met

u E: E: a=tos comoditeijt naer Amboina addres

magh erlangen. De selve soude op 14=en

deser p„r ’t Chialoupje van den burger Cordan

nevens onse brieff aen u E: E: ag„t afgesonde„

mede gekomen hebben, bij aldien te dien dage

de Chialoup kruijskercken, alhier niet

gesien, en daar mede een brieff, van wel gem

Ed: Heer Commissaris ontfangen hadde, mits

welcke van meeninge waeren, de selve

Chialoep met voorsz missive sonder t' ankeren

weer naer Amboina te laeten stevenen

de Chialoep kruijskercken

voor Samme gesien gewor„

den

227