closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Digsdag den 8=e September A„o 1682:/

Joter vergaderinge gelesen zeker Request

vanden predicant Manteruw, en. van

inhoud als volgt

Aen den E: E: Achtb: Heer Willem

Van Zijll gouvern=r &=a

EE Achtb: Heeren

e Request van eerwaerden

Vertoond met behoorlijke Eerbiedigheijd,=

predicant Caroeus manteann

Manteauw predicant, alhier op Neira,

hoe dat hij suppl:t nu eenige dagen geleden,

desselfs Inhoudt,

uijt diverse lopende geruchten verstaen heeft,

hoe zekere slaven vanden gedetineerden

burger Jsack Jacobsz, wonachtigh op.

derder, den suppl:t zouden hebben beticht

dat haer meester eenigen tijt voorleden

aenden suppl:t zoude hebben vercogt sekere

quantiteijt geroffel Nagelen. van welke

tasteringe ((zij dan waer, off niet:) den

suppliant tot nogh toe geen de minste

kennisse gedaen zij, gaende onder-en

tusschen in kas van Iae tot zijn eenige

smert, met zodanigen Buick ter kercke„

't gene voor geen eerlijk man, en bijsonder

voor geen predicant, telijden staet

Mits welke keert zigh den suppl:t tot uE: a:

bij welcke den suppl. alleen sijn Heul, en

Nrs

1