closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gemelte Rosenburx versoek

toe testaen, onder conditie, en

om redenen,

versoek van eenige gecondem„

„neerdens om gerelaxeert te werden,

den suppl:t zijn versoek toe testaen, mits dat

alvorens zal hebben uijt tekeeren een som:n

van Hondert rx=rs te verdelen, als 50: rx.

voor rek: van Condemnatie en d’andere

50: voor den fiscael, mitsgaders dat de wed=e

vanden overleden bootsman Christiaen

dewilth. overmits zeer arm en behoeftighis,

ook jegenwoordigh inde kraem bevallen,

haer aengehaelde slaeffjes wederom sullen

werden gegeven

Verders Craden binnen Jan Aernoutsz: burger

van Bat=a, nevens Helmerigh Bekman

en Jacob Jacobsz„ de Brauw, gewesen

matrosen, den eersten A„o 1688: den 8=en xber

over eenige gepleegde misdrijven tot Batavia

gedoemt. om d’ E: Comp: den tijd van

6: Jaren alhier inde kettingh te dienen,

mitsgaders den tweeden over disobedientie

zijner officiers alhier op 14=en maert 1681:

insgelx: voor twee Jaren gecondemneert,

als mede den laesten op 10=en 8ber. daer aen

voor den tijt van een Jaer, tersake een ’scomp:s

musquet vande Chialoep piessang genomen

en inde negorij vercogt had, versoekende

dat mochten gepardonneert en in hun vorige

qualiteijt herstelt werden, nemende nu

ook mede tot haer behulp, des E: H=r gouvern=r

Generael/

D