closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Generael bleijde voorstellinge alhier,

welke versoeken dan beijde na vereijs

twelck toegestaen is,

overwogen zijnde, wert hun zulcx

gunstelijk toegeslaen, mits dat de twee

eerste met de fluijt de voorsichtigheijd

na Batavia zullen vertrecken

Exhibeerde ook in Rade den soldaet

het testament van. soldaet

Pieter Bare Het Tessament van den

Pieter Bare wert geapprobeert,

mede soldaet Maerten Croes,

gepasseert voor ’t opperhooff tot wayer

S=r Willeboort Willeboortsz:, en gelooff=

waerdige getuijgen de dato 10=en Junij

lestleden, (welck gelesen wesende, is

'tselve voor goed en boudigh aengesien

en dienvolgende g’approbeert

Wijders versocht zekere vrij-vrouw

versoel van sehere vrijvrouw on

uijt haer dogters capitael eenige

gen:t Coustanse francis, overmits

salimentatie te genieten.

behoestigh is om den gewonnen intrest

van haer dogters Capitael hier op de

weeskamer berustende bedragende

een somme van 84: rx: tot alimentatie

dwelek toegestaan is/

te mogen genieten, Twelck toegestaen is

soo versoght mede den Corp:l Romeus

instantie van Romeus paulic:

om de serg=t plaets,

Paulusz. om met een Vacante Cher„

giants plaetse begunstigt te mogen

werden, waer op den suppl:t in

A