closeTerug naar inventaris

Transcriptie

antwoort daer op,

Request van. gedetmeerden

perkbesitter Jsaak Jacobs.

antwoort daer op,

antwoord is gedient, dat d’ outste Corporaels

alomme zullen werden gewaerschout om

tezijn wie de bequaemste daer toe sal wesen /

Eijndelingh exhibeerde de huijsvrouw vanden

gedetineerden perckbesitter Jsack Jacobs: uijt

d’ naem van deselven haren man seker Request

tenderende hoe dat hem suppl:t volgens

Resolutie van den 25=e Aug:o lestleden, is toe„

gestaen onder borghtoght uijt zijn detentie

te mogen gaen, dogh overmits hem tot nogh

toe onbewust was, waer voor dat borgh

zoude moeten stellen, 't zij voor sijn persoon

dan voor zekere somme gelts dierhalven

versoght den suppl:t, dat hem zulx moch

bekend gemaekt, als mede sijne drie

slaven die geordonneert zijn tot nader ordre

bij d’E: Comp: te arbeijden wederom ter„

hand gesteld werden, Waer op den suppl=t

in antwoord is gedient, dat achtervolgens

Voorsz: Resolutie twee sufficante borgen voor

zijn tuijge sal moeten stellen, en de slaven

tot nader in zijn sal wesen geoordeelt bij

d’ E: Comp: zullen blijven arbeijden, in

welkers plaets drie andere van d’ E: Comp=

geduirende die tijt sal kunnen geneten./.

Aldus gearresteert en goed gevonden

Banda Nassauw datum als voren was

geteijkent

7