closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Weshalven is goed gevonden, en verstaen

't welck toegestaan is mits datse

d’ suppl=t: gemelte slavinne telaten behouden

borg zal moeten stellen voor

40: rx:s, exc./

mits dat sal hebben borgh testellen ter somme

van veertigh rE=rs, off namaels de concu„

„renten daer op eenige Pretentie mochten

komen temaken

Eijndelingh gaff d’ E: H=r Gouvern=r den

Raad in bebenken, off het met dienstigh

't maken van een Wip

ware, om de militie in meerder Coom

wert in suspens gehouden,

en tot hun plicht tehouden, een wip telaten

oprichten, welke propositie als nogh in suspens

gehouden werdt./

Aldus Gedaan en goed gevonden Banda

Nassauw, datum ut Suppra, was

geteijkent Willem van zijll, Albert

Van Breugel, Johannes de Hartogh,

Adriaan van Rooijen Cornelis Stull,

g Pieter Kraan./

Dingsdagh den 26=en Januarij

A„o 16837.

Aengesien r op 15=en deser drie onser borger

Chaloepen toebehorende Mels Caes, theums

presentatie van eenige borgers

Casen Soet, en Zacharias Jozephz: met een om slaven aen d’E: comp:e

getal van 97: p=s macassaerse mans= slaven te verkopen:/

van Bone, Werwaerts die inde maant

Ber

11