closeTerug naar inventaris

Transcriptie

appostill daer op

de rek: van. p„l cergant

Jacob coertsz: op aron leggende

geresumeert/

desselfs tekopt komen op zijn

administratie,

goed gevonden denselven daer

voor op zijn rek: te doen belasten

en des te beter zijn perck tekonnen waernemen

Waer op gedelibereert wesende, is hem ten

antwoord gedient, dat men eerst na een

bequaem, en neerstigh minister sal uijt„

zien, om hem te vervangen, wanneer

in vrijdom sal werden gesteldt./

En mede geresumeert werdende de rek=e

vanden H:r Chergeant Jacob Coertsz: militerid

op Arou. rakende zijn administratie aldaer

nu jongst door den Boekhouder Johannis

„obs, giits vereffent, en door den zelven

Herwaerts gebragt, en waer op hij eenige

goederen alsoo geen de minste aenteijkening

gehouden hadde, ten bedrage van 25: 3/8: rx:

tekort was gekomen, daer van hij geen

aenwijsing hadde konnen doen, zoo heeft

d’E: H=r Gouvern:r aende verdere leden

deser vergaderinge omvrage gedaen, off ine

ged=e oertsz: gemelte somme in contant

aen d’E: Comp: zal laten voldaen, off

wel denselven daer voor op zijn rek=e te doen

belasten, en is daer op na meditatie met

eenparige stemmen tlaste voor g’arresteert

gehouden

Ool wierd den Vendu=meester S=r Cornelis

stusl staende vergaderinge mede g’ordonneert

om Biljetten aente slaen, tot waerschouwing

dat

i