closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

houwigge

dat

den vendi meester g’ordonneert

dat alle de gene die eenige pretentie

biljetten aen te laten slaen tot waer

schouwinge der crediteuren van

op de Boedels van Bastiaan Pietersz

Bastiaan Pietersz. cornelis, en

Hans ferdmandus, Jtem d’wed:e

Cornelis, en Hans ferdinandus mitsgr

Brongersma om hare pretentien

optekomen geven./

de wed:e Brongersma vermeenen

te hebben, datse tselve binnen den tijt

van veertien dagen aen hem zullen

hebben optegeven, om dan in alle

billickheijd, reght te genieten./

Eijndelingh Remonstreerde d’E: Heeren

Remonstrantie van Heeren

Weesmeesteren./

Weesmern: deser stede, dat inde resolutie

getrocken bij ’t aenwesen van den E: Heere

Commissaris Robertus Padt Brugge

dato 8=e december A:o Passato. rakende

'tverkopen der percken bij Executie en

op ’t poinct der intresten dese regulen

te influeren

dat voortaen alle Percken bij Executie sullende

werden verkogt bij den koper sullen werden

hun versoel om Ellucidatie op

de nevenstaande regulen./

betaelt, in drie Termijnen binnen den tijt

van een en een half jaer ofte achthien maanden

namentlijk d’ eerste Say van den Verkoop=

dagh af te rekenen, naer ’t verlook van

Ral

een Jaer, d’ tweede naer twaelff maanden,

en d’ derde anderhalf Jaer, ’t elkemael

een gerechte derde van de geheele verkoop,

sonder in alden tijt vanden beginne aff,

tot de volle voldoeninge toe gehouden

iets aan intrest te betalen, versoekende

Wer