closeTerug naar inventaris

Transcriptie

haer E:s nader Elucidatie op vorenstaende

Woorden/

Waer op na deliberatie goed gevonden en

goed gevonden hier over

verstaen is, dat hier over aend’ E: Heeren

aen haer Ho. Ed:e te

onse toffelijke gebieders zal geschreven

schrijven./

werden

Aldus Besloten Banda Nassauw„

datum alsvoren, was getekent Willem

Jan Zijll, Albert van Breugel, Joh:

9

de Hartogh, Adriaan Van Rooijen, Corn:

Stull, en Pieter Kraan../

Digsdagh, den 16=en februari

A„o 1683.

Js inde vergaderinge verschenen den burger

Remontracctie van E

Weesm:r S=r Mels (als Remonstreerende

Metscaes, uit d’ naem van

uijt de naem vande wed:e Willem Andriesz

Wed:e Willem andrietz.

Zal:r, hoe op 14=en October lestleden, bij ’t aen„

wesen vand’ E: H=r Commissaris Robertus

Padt Brugge alhier in Rade is goed gevond:e

en verslaen de suppl=te uijt hare beslommering

telaten redden, tot bevrijdinge van verdere

meetende schulden, dogh vermits de suppl=t

’t zedert gem=te tijd niet alleen haer agterstallige

intrest