closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

10

2

orn:

ruarij

igt

eeer

intrest van 400: rx:s Capitael affgeleght

desselfs versoek./

een somme van 84: rx:, zoo versoght

hij suppl:t dat gen:e wed: in haer besit

mogte blijven Continueeren, en d’Executie

van haer goederen geslaekt werden,

te meer zulx geschiedende, zij en hare

kinderkens ten lasten vande Diaconij

zoude moeten komen

waer op gedelibereert, en machtinge

Consideratien dierwegen./

genomen zijnde, dat de suppl=te boven

voors: Capitael aende Viaconij op

Louthoir nogh een Som:e van twee hondert

Rx ten achteren is, en dienvolgende

onmachtigh ooijt hare zaken te boven

goed gevonden met d’verleende

Executie voort te varen./

tekomen, gevolgelijk is goed gevonden

en verstaen, volgens ’t g’arresteerde

van voorsz. Resolutie, met de Executie

voort tevaren.

Ulzoo met het vrij worden vanden

Boekhouder Barent Cop, als gekoght

hebbende 't perck Bojaan, is komen te

vaceren het opperhoofts plaets tot

Ourien, ende nootwendigh is, dat met

een Habijl persoon wederom werde gesuppleert,

soo is goed gevonden ende verstaen daer

toe weder aentestellen den Persoon van

DEn

21