closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den subslituijt fiscael Jacob de haer

tot opperhooft op Ourien verkoren./

Item Aernout van derwelle weder

.

tot subslituijt fiscael

gelandij Couchijn, en Romeus

Paulusz: tot serg=r gevordert./

hetsoek van den onderchirurgijn

Jan van Surkel, om zijn vrijdor./

antwoort daer op,

Iacobus de Haes Sublit uijt fiscael tot p=lo Aij„

ende inde plaetse vande Hals, den adsistent

Aernoudt van dewelle,

Eyndelingh zijn vermits Vacante plaetse

tot serg=ts gevordert de Corporaele Glaudij

Touchin, en Romeus Pauiusz: met een

beloninge van 20: guldens ter maant onder

een drij Iarigh verbandt./

Aldus goed gevonden en g’arresteert

Banda Nassauw datum ut ante, was

geteijkent Willem van Zijll, Albert van

Brengel, Joh=s de Hartogh Adriaan van

Rooijen, Cornelis Stull en Pieter Kraan./

Dngsdagh den 23: Februarij

A„o 1683./

s inde vergaderinge verschenen den onder=

chirurgijn Ian van Turkel versoekende uijt

s'Comp: dienst ontslagen te moogen werden/

Waer op verstaen is den suppliant in antwoort

te dienen, dewijl men in dese Provictie zoo

sober van Chirurgijn is versien, hij als nogh

niet wel gemist kan werden, en dierhalven

patientieren moet, tot de komste der Bataviss

secour= schepen

Wijders