closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijders geconsidereert wesende, hoe de

poele=aijze Perckbesitters tegens de zoo

Hoogh nodige en ernstige bevelen vande

Heeren onse principalen. niet jegenstaende

de menighvuldige en gunstige prerogatie

haer van tijd tot tijd bewesen, nogh even

nalatigh zijn, in ’t aenplanten van jonge

Notebomen, als na alle goede vermaningen

niet willen. luijsteren, dierhalven is

goed gevonden en verstaen, om dat Hoogh

nodigh werck voortganck te doen nemen

het Opperhooft aldaer te ordonneeren

aen alle de gene die in voorsz: aenplan„

„tinge negligent traegh, en Luij zijn, geen

rijs off levens middelen te verkopen, tot

zolange 'tselve bijderhand zullen nemen

om eens preuve te nemen, off zij door

dat middel niet tot haer plight kunnen

werden gebragt, op dat eenmael het

ware ooghmerck van d’ E: Comp:

magh werden bereijkt

En vermits met het overlijden vanden

Cassier Marimiiaan Pouttin desselffs

bedieninge is komen open tevallen, zoo

is uijt de gene die daer toe hun dienst

Nonchelance van. poele aijze

perkbesitters in ’t aenplanten

van notebomen./

zullen

aen deselve geen levensmiddelen

vercogt werden, tot datse dat

Hoogh nodigh werk bij de hand

nemen./

23