closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

va

d

Aldus gedaen en goed gevonden Banda

Nassauw, datum als voren, was geteijkent

Willem van Zijll, Albert van Breugel,

Johannes de Hartogh, Adriaan van Rooijen

Cornelis Stull, en Pieter Kraan./

Dingsdagh den 2=e Maart.

Anno 1683:/—

p ip vergaderinge Verscheenen den burger

Anthonij Van Bemmel, versoekende ’t overscho

off reslant van zijn middeltjes, alhier ter

Weeskamer staende te mogen lichten

om hem des tebeter te kunnen sussenteren.

Waer op gedelibereert wesende, is goed gevonden

en verslaen den suppl: in antwoort te dienen,

dat aenslaende vergaderinge g’asfiteert met

den burger Jacob van Cordan, off Coenraadt

Wijkman als hem in offiniteyt bestaende

wederom zal dienen te Compareren, om van

deselve te mogen verslaen off hij suppl:t wel

bequaem is jegenwoordigh zijne middelen

na behoren te administreren, vermits daer toe

voor dato onbequaem is geweest./

Jnsgelijx versoght den uarnisoenboekhouder

B

Versoek van Anthonij van

Beminel om ’t overschot

van zijn middeltjes vande

weeskamerts mogen sichten/.

apportiel daer op/

25