closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Corn:s Stull nademaelsij als curateur adlites

Versoek van. curateur

de nalatenschap van den Serg:t Jan Gillisz: Ias=r

adlites Cornelis Stull, om

te mogen weten aen wien

hij de penningen geprocedeert bij venditie heeft vercogt, te mogen weten aen wie

uijt den boedel Ian. sergiant

Hij gemelte pennngen zoude hebben uijt tekeeren

Jan gillis: zal:r zal hebben

uijt tekeeren. om reden

vermits desselfs na gelaten kinderen nogh minder

Iarigh zijn, en in ’t armen Huijs werden op gebragt

Welck versoek overwogen zijnde, is met een parigheij

van stemmen g’arresteert, en vast gestelt, dat

gemelte Penningen ten voordeele vande kinderen

waer op verstaan is dat

d’selve voor eerstten voordels

Hier ter weeskamer voor eerst zullen werden

van sijn kinderen op de wees,

„kamer zullen werden gestelt

gesteld, ter tijd en wijle daer over na ’t Patria.

gesz: en antwoort dierwegen bekomen zal sijn,

En overmits op den 11=en deser maand maert Hier

ter stede gehouden zal werden een algemeene vast

en bede=dagh wegens de gedagtenis van het ver„

’t placcaet weegens de ver„

overen van ’t hogeland van Banda, zoo is mede

overinge van 'thogeland van

Bande te publiceren./

g’'arresteert en goed gevonden, dat het placcaet

ten dien eijnde geconcipieert nae jaerlijx

gebruijk toekomende Donderdag zal werden

gepubliceert

Aldus Besloten en Goed gevonden Banda

Nassauw datum als voren, was geteijkent

Willem van Zijkl, Albert Van Breugel Johannes

de Hartogh, Adriaan van Roogen Cornelis Stull

en Pieter Kraan

Saturdagh 6='