closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

welke reden overwogen wesende, is goed

gevonden en verstaen den suppl:t toe testaen

een somme van Hondert rE=rs vande

weeskamer teligten om tesien off hij gemelte

penningen als geseght wel weette admini„

„streeren, wanneer op zijn versoek nader

zal werden geleth./

Eijndelingh quam mede binnen den swager

van den Orangkaij Neij neij op Teeuwer

gen=t Gamela, demonstrerende hoe de

vader ende vrunden van den Toeck gemela

die den 6=e november des voorleden jaers

hier in Banda zijn klagten heeft gedaen,

over de Hostiliteijten hem, en meer andere

door gemelte meij meij aengedaen, in zijn

retourneren door de Japoese rovers is aen„

getast, en nevens zijn volck overrompelt

en doot geslagen, hem neij heij hadden

beschuldigt dat hij oorsake van gemelte

Moort zoude sijn, en voorsz: Papoese

schelmen daer toe aengehil hadde, om

welck voorgeven, zijn gamelaes vrunden

Voorsz: Neij heij den Oorlogh hadden aen„

gedaen en vier stucx van sijn negorijs

Volck zoo als ’t velt waren doot geslagen

D

31

goed gevonden en verstaan den„

selven toe testaan 100: rx: van

weeskamer te mogen lichten,

om reden,

demonstratie van swager

van brangh: nei neg

op Ceeuwer./