closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

aij

Aa

Zacharias

hijsz:

Mathijsz: welkers verbonden tijd al langh

g’Expireert is, te verlossen, en in desselffs

Erust knippingh schoolm=r

wert als provisioneel kranck„

plaets derwaerts te zenden den schoolm=r

besoeker derwaerts gehouden

Sint Knippingh onder den Titul van p=l

kranckbesoeker, als zijnde inde maleijtze

cale wel bestervaren, tem zal op tversoek

vande Negorij Wammer mede derwaerts

jtem Marcijs Warela als

schoolmeerter na wammer.

vertrecken, den nu jongst uijt Amboina

gekomen schoolmeester Marcus Warela

om tesien off die inlanderen tot het Christendom

kunnen werden (gebragt

Mldus Besloten Int Casteele Nassauw

on Neira in Banda datume ut anto„

was geteijkent Willem van Zijll Albert

Van Breugel, Johannes de Hartogh, Adriaan

van Rooijen, Cornelis Stull, en Pieter kraen ./

Saturdagh den 27=en Maart

A„o 1683: Extraordmaire vergaderinge./

Js ter vergaderinge gelesen de Copia missive

de missive van haer wel Ed:s

van haer Ho: Ed= de Heeren Raden van tot Bat:a gelesen./.

Indien tot Bat=a gedateert 18=en februarij

deses jaers waer van d’ originele P=r

't schip Macasser staet te volgen, ons op

35