closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gisteren p:r de Chialoep de piefsangh van Amboina

aengebracht waer bij ged=e haer Ed=le Ho: a:

hebben gelieven te recommanderen en aen

tebevelen hier alomme in Banda een

daer bij gerecommandeert

hier alomme een dankdagh Solemnele Danck=dagh uijt te schrijven en vreugd

uijt te schrijven wegens de

vuuren aentesteken wegens de Victorie door

Victoris tegens de bantammer

bevochten, Etc.

onse krijgsmacht bevochten tegens den ouden

koninck van Bantham sulkan Agon

op den 26=en decemb: lestleden/ tem om alle

de silvere Rijders off Ducatons telaten Wisselen

jtem de Silvere rijders off

ducatons tegens 1½: rx:

vermits deselve ter ordre van d’ Ed=le Heeren

intelaten wisselen

seventhienen van 1½: op 1¼: rx: zijn gesteldt

Weshalven geeft d’ E: H=r Gouverneur den raad

in bedenken off men daer mede niet aenstondts

behoorde voort te varen

En is na deliberatie goed gevonden en verslaan

daer op verstaan is den dankdagh

tegens toekomende dingsdagh

den vanckdagh tegen toekomende dingsdagh

over achtbdagen uijt teschrijven

en de inwisselinge der ducatons

over achtdagen uijt te schrijven, en wijders d’in„

en

aenstaande maandagh./

Wisselinge der ducatons op aenstaande maan

„dagh wanneer d’ overgesondene affschriften

zullen werden gepubliceert, aenvangh te doen

nemen, ’t geen dueren zal tot maendagh daer

aenvolgende, tot welken eijnde de gestelde Com„

gecommitteerdens daer toe

gesteldt./ -

„missarisen den Coopman S=r Johannes de Hartogh,

en Burger Raatspersoon I:n Theunis Clasen Soet,

nevens