closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nevens den fiscael S=r Adriaan van Rooijen,

alle dagen zullen zitten, teweten des voor„

middaghs van 8: tot 11: en des namiddaghs

van twee tot vijff uiren.

Aldus gedaan en Besloten in Banda op

Neira ten Casteele Nassauw datum iet supra

was geteijkent Willem van Zijll, Albert

Van Breugel, Johannes de Hartogh, adriaen

Van Rooijen, Cornelis Htulb. e Pieter kraan,

Digsdagh den 30=en maart

A„o 1683:/

slademael de Batavise secourschepen nogh niet non paresse vande Bataviase

retourschepen

ge

te voorschijn„ komen, waer door nien hier bij langer

Cardance, wel in groote verlegentheijdt zoude

schaarsheijd van Rijs

konnen geraken, alsoo jegenwoordigh in ’s Comp:s

packhuijsen nogh maer na gissinge 150: lasten

propositie van d’ E: heer

Rijs, inwesen zijn, zoo geeft d’ E: H=re gouvern=r

Gouverneur dierwegen.

deter Provinctie den Raad in bedenken, off het

niet nodigh en dienstigh ware zoo spoedigh

goet gevonden ’t Jagtie de

als doenlijk 't Jagtje de Javaense Bode, onder

Javaanse Bode om Sago na

goelij goelij, en quaus te

't opsicht vanden vendrigh Pieter Ben, en

senden.

gerechts=bode Michiel Smuna, na goeli- goelij

C

37