closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en quaus tesenden, om zoo veel Zagou aldaer

in tekopen, als zullen kunnen bemachtigen,

vermits volgens de bekomene Copie missive

van haer Wel Ed=ns tot Batavia dese provictie

van dit Iaer weijnigh rijs staet toegebragt te

werden, waer op net aendagt gemediteert

wesende. is voorsz: propositie voor g’arresteert

gehouden./

Jnsgelijx is mede goet gevonden en verstaen

volgens aenschrijvens van d’ E H=r Commissaris

Robertus Padtbrugge en den Raad in Amboina,

jtem de Chialoep Rossingeijn

met de slaven vanden onder

de Chialoep Rossingijn ten eersten met de slaven

koopman Bondewijns na

amboina te depescheren

die door den onder Coopman Andries Bonderinsr

voor zijn particulier nu jongst vande Z:t westen

Eijlanden alhier aengebragt heeft, derwaerts

te depecheren, met last en ordre aen d’ opper=

hooffden van gemelte Chialoep, in haer retour„

„neren de Cust van Ceram aente gieren

ende de Iavaense Bode optesoeken, om ingevalte

daer meerder Zagon dan voors: Iagt konde

laden, te bekomen was, deselve inte nemen./.

Eijndelijk is verslaen en vastgestelt om de

mesnagie, en de sobere provisie van rijslanger

te doen strecken, aen ider ziel des daeghs

met

in