closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tall

dens

4

enge

na ’t Eijlandt Damme staen te verzeijlen,

om revengie te nemen wegens de massacre

die de dammenesen aen s'Comp=s

te

Onarnisoenhoudende soldaten aldaer

hebben gepleegt, en dat volgens aenschrij„

„vens van d’E: Heer Commissaris Robertus

Padt= Brugge en den Raad in Amboina

een persoon van de pen (ten minsten een

ondercoopman zijnde:) tot die Expeditie

uijt Banda diende mede gesonden te

werden, dienvolgende geeft d’E: Heer

Gouvern:r de verdre ledenen vande

vergaderinge in bedenken, wie men daer

toe jegenwoordigh best zoude gebruijken,

en is met eenparigheijd van stemmen goet

gevonden en verstaen dat den ondercoopm:

S=r Willeboort Willeboortsz: mede

derwaerts zal varen, als kunnende best

Vaceren, en wijders dat den Bosswagter

Maerten Dam in desselffs absentie dat

Comptoir nevens zijn bedieninge

s:r zal waernemen, aen wien genoemde

Willeboortsz: ten eersten proviconeel

Transport zal hebben te doen

41

Consideratien over ’t schrijven

van d’ heer Commissaris om den

Pennist van hier na Samme

mede te senden, om de perte

vooren

S=r Willeboort Willeboorts

daer toe verkoren om reden.