closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lee

vaendrigh Carol anthonisz: van Rosenburcs

nu onlangs op Goram is aengehaelt, hier

ter rheede hebben gebragt, voor hare bevrijt„

willigheijd en moeijte toe te leggen, een reco„

quntie van vijff thien rp=rs

Aldus gedaen en gearresteert, Banda

nassauw datum ut ante, was geteijkent

willem van Zijll, Albort van brengel

Johannis ddo hartogh, adraen van koogen

en pieter Craan

Dingsdagh Primo Iunij A„o 1603.

den guarnisoen boechouder

S= stull, en vaendrigh rosonburck

Den guarnisoenboeckhouder S=r Corn:

leveren over haer, rapport en

dagh register, nopende hin verrigten

Stull, en vaendrigh Carel van Rooscn„

op teeuwer en grouw,

burck op den 20=en maij lestleden p=r de

Chialoep de piessangh weder van Teeuwer

en drouw geretourneert zijnde, leveren

nu in voldoeninge van hunne commissie

over, derselver Schriftelijk Raport en dagh

register ’t geen zij op die voijagie hebben

goed gevonden 'tzelven rant te

houden waer op verstaen is 'tselve om

laeten gaen,

zijn prolicxh=t bijde leden vandese verga„

deringe rondt te laten gaen, en zijn zij

gecommitteerdens bij provisie wegens

hunne verrichtinge bedanckt

Eijndelijck

40