closeTerug naar inventaris

Transcriptie

desselfs versoeck,

’t geresolveerde Daer op,

remonstrantie van den fiscael

S=r van Roaijen/ nopende den

Perck besitter jsaack jacobsz,

heeft naer gelaten, die bij haer moeders

leven tot Iustens vande Diaconij, ider

een rx:l smaents hebben genoten, en

vermits deselve haer nu daer mede

niet en kunnen Instenteren, soo

versoght hij suppl=t uijt de naem van

gemelte diaconij, te mogen weten wat

daer in soude hebben te doen, waer op

goed gevonden, en verstaen is dat de

Diaconij deselve na haer sal nemen,

en van onderhout versorgen,

wijders Remonstreerde den fiscael

I=r adriaen van Roogen dat inde

jongste missive van haer Ed=le h=o a.

tot Batavia, de dato 6=en april lestleden

op het poinct rakende den geconfineerden

perceklesitter Isaack Jacobsz: van

Bambergen, dese regulen komen

te influeeren, tware te wenschen.

dat er vande waerschijnelijcke juditie

tegens hem Jsaack Jacobsz: Convacarato

Preuve te bekomen waren, op dat

alsoo die praetijque welcke tenderen

tot ruine van d'E: Comp=s, met straffe

na verdienste, en met na eenige voor„

gaende laffe Erempelen over ’t maken

van foelij off noten olij, mogte werden

tegen geguen, en

vermits