closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vermits het selve hem suppl=t vrij duij„

sterlijck schijnt, als niet ten vollen daer uijt

gemelte haer wel Ed=le meeninge en begeerte

kunnende penetreren,

soo versogt hij suppl=t dat dien aen„

gaende ordre mogt erlangen, 'tzij tot aen„

sprake, offte ontslaginge van des gedeti„

neerdens persoon, Ten anderen dat inge„

valle desake tot gerechtige aensprake

mogte komen, en den geconfineerden

voor den achtbaren raad van Iustitie aen

gesproocken wiert, bij recusatie van

eenige leden uijt dese vergaderinge off

andere: 'tselve niet sal mogen werden toe„

gestaen, voor en aleer den selven sufisante,

en wettige reden van recisatie sal hebben

gegeven, waer op gedelibreert wesende, is

goed gevonden, en verstaen dat den gedeti„

neerden geregtigh=de sal aengesproocken

werden, en wijders het tweede poinct

geconfirmeert,

aldas gedaen en g’arresteert in Banda

Ten Casteele Naslauw datum ut Supra,

was geteikent Willem van Zijll albert

van Breugel Jan Hteijsel bergh

Johannes de Hertogh adriaen van

Rooijen en Cornelis Stull,

Sijn versoeck,

’t gebesoingeerde dier wegen,

57