closeTerug naar inventaris

Transcriptie

antwoort daer op,

9=en dat den schoolm=r nicolaes Blankaert op

Oelam, na kisser tot vervangh van den aldaer

leggende, magh gesonden werden,

5=en dat den mard=r Ioris Janse, tot leerm=r mochte

aengenomen, en op poelo Rhim geplaest werden,

om de inwoonders aldaer te institueeren,

welcke poincten nauwkeurigh geresumeert

en g’examineert wesende is na deliberatie

geresolveert haer Eerw: soodanigh te antwoorden

als volgt,

op articul 1:, dat volgens ’t geresolveerde bij

't aen wesen van d’ E: H=r Commiss=ns Robertus

padbrugge, haer eerw: bij ’t doen vande visite,

een paert op selam sal werden bestelt,

op 2=en dat het oeffenen van:o moorsen godts„

dienst, door gemelte h=r Commissaris is verboden,

en haer eenelijck toe gestaen, onder haere

familien binnes huijs, sonder eenige conven„

ticulen te maken, hun godts dienst te

excerceren

3=en nopende ’t vrij geven der slaven kan als

noch niet werden gedisponneert, vermits

'tselve nergens wert geobserveert,

’t 4 poinct