closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1 4=en pounct, wegens ’t verplaetsen van den

Schoolm=r nicolaes Blanckert wert toe gestaen,

’t 5: werd mede geaccordeert, te weten dat

den mard=r Joris Jansen als leerm=r op

poelo Rhim, sal werden geplaest, mits dat

alvoorens in dienst aengenomen werd,

eerst twee â drie maenden sal werden

geprobeert, off daer toe de vereijste bequarmnh=t

heeft,

Aldus gedaen en besloten Barca

nassauw dabum ut ante was geteijkent

Willem van Zijll, albert van bregi„

gel, Jan heijselbergh, Johannis de

hartogh, adviaen van rooijen, en Corn=s

stull.

Dingsdagh den 6=en Julij 1683,

Js inde vergaderinge verscheenen, de huijs„

„vroiw van de gedetineerden percs besitter

Iaack Iacobsz: van Bambergen,

versoeckende uijt d’ naem van gemelte

haren man, dat sijn begonnen proces

voor E h=rn Commissarisen van acht

doorn

versoek van de huijsvrouw

vanden gedetineerde perckbesitten

Jsack Jacobse,

61