closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Aldus goed gevonden en g'arres

teert Banda nassauw. datum als

vooren was geteijkert Willem van

Zill, Albert van Brengel,

Jan Heijselberg, Johannes de

Hertogh, adriaen van Rooijen, en

Cornelis Stull,

Dingsdagh den 13=en Julij 1683

remonstrantie van de

Js in vergaderinge verscheenen, de huijs„

huijs vrouw van jacob dias,

vrouw van inlants borger Jacobus

dias, te kennen gevende hoe gemelte haren

man, nu eenige Jaren herwaerts met

een continueele krancksinnicheijt van

godt Almachtigh is besogt, en over„

sulcx nu eenigen tijt geleden door dese

vergaderinge tot stec„ kint is verklaert,

vermits niet suffisant is sijn middelen

te adviinistreren, mitsgaders haer suppl=te

het bewindt en sorge over haere huijs

houdinge toevertrouwt, weshalven versogt haer versoeck,

zij suppl=te, dat E: weesm=rn mochten

werden