closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'twelk voor een gedeelte

toe gestaen is,

remonstrantie van coerraet

thin uijt de naem vande

administrateurs der

diaconijs middelen op lonthoir

derselven versoeck

werden geinjungeert tot kleedinge en

onderhout haer 'er twee dochters, waer van

d'eene eerstdaeghs staet te trouwen, van

haer Capitael op de weeskamer staende,

een zomme van hondert en vijfftigh rx=s

aen schult brieven uijt te keeren, waer

op gedelibereert wesende, is goed gevonden

en verstaen, de suppl=t niet meerder toe

teleggen, dan vijfftigh rp=s op dat haer

cap=l niet te veel zoude verminderen

te meer 'tselve in veele slechte

schult brieven is bestaende

Eijndelijck remonstreerde den cassier

coenraet thin, uijt de naem vande admi„

instrateurs der diacouijs middelen op

lonthoir, hoe den ondercoopman pieter

de rooij, sigh als een mede Borge heeft

gestelt, voor de soldaet frans dice ter

somme van 50 rx=s ten behoeve van voorsz:

ciacouij, en vermits gemelte d'rooij„ nu

eerst daegs met 't schip macasser na Bat=a

staet te vertrecken, soo versoght hij supp=lt

in qualite voorsz: dat hij de rooij voor

sijn portie op reeckeninge mocht werden

belast„

dewijle