closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

Dingsdagh den 27=en Julij 1683

versoek van Jacob albertse

I in vergaderinge verschenen den

edingh om na batavia

te mogen vertrecken,

burger en perckbesitter op den der S=r

Jacob albertsen Edinge, versoeckende

vermits nu in een lange reecx van

Iaren niet op Batavia is geweest een

sprongh tochie met ’t laeste schip derwaerts

te mogen doen de wijle hij aldaer eenige

particuliere affaire te verrichten heeft,

waer op gedelibereert, en in consideratie

genomen wesende, dat hij suppl=ts huijsvrouw

bequaem is, desselfs percch na behooren

tselvs toe gestaen om

„kunnen

waer te nemen, en oock van genoegsame

reden

slaven is versien, dienvolgende is goed

gevonden en verstaen, den suppl=t sijn

versoeck toe te staen,

Wijders is mede gelesen het request

van Albert Cornelissen rotgans, bandijt

die a=o 1678: over begane mesuijsen

den gecondemneerd albert

door den achtbaren raet van Justitie

cornelissen rotgans gerelaxert

tot Batavia, voor vijff jaren herwaerts

en iu scomp=s dienst weder

oren genomen voor soldaet,

gebannen is, wert vermits tijts expiratie

sijner straffe, en op ernstigh versoeck/ van

sijn bannissement gerelaxeert, en in

den