closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'tselve door d’ erfgename

van Jan pignolle

geaccepteert

waer bij ’t gelaten is

verthoonde verslating

door den fiscael h=r

van rooijen, ten laste

odrioenasalomonse

sijn versoek dierwegen,

Borgen, en mede principalen in plaets

van den genoemden Jan pignolle zal=r

onder speciael verbant van hare percken

en verdere goederen, waer op d’ erfgenamen

binnen geroepen, en 'tselve hun voor gehouden

sijnde, verklaerden haer erffenisse, en speciael

de twee percken onder de diaconij voorsz

garen te willen verbinden dat daer dan

oock soo bij gelaten is,

wijders verthoonden in raade, den fiscael

s=r adriaen van Rooijen, een verklaer inge

hem door den baes, kruijtmaker christiaen

demphel ter hant gestelt, waer bij consteerde

dat de huijsvrouw van den mard=e Salomon

hendrikse gen=t adriaentie Salomosise,

getracht hadde sijn demphels huijs vrouw

door toegemaeckte kruijden, te debaucheeren

om nevens haer man, met een moor

vleeschelijck te conferseren, mitsgaders dat

daer in eenige andere getrouwde vrouwen

suspect staen genomineert, 'twelck wel

een sake van grooten gevolgen soude sijn,

weshalven versoght, hij suppl=t 't advijs van

dese vergaderinge, te weten off gemelte adriaente

salomonse, die reets voor een infame

vrouw