closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van alsuscke

stucken en Munimenten, als de Res„

pective fiscaals, Zeeman, en Pauw:

¶Jee

bij Resolutien van haar hoog Ed=

in dato 6=e Iunij a=o 1682: gelast zijn

in te winnen.

N=o 1 erkharinge door Reijnien Schouten schipper in dienst

der EComp=e voor den notaris david Rieguleth en

zeekere getuijgen binnen batavia den 13=en Junij

1682. verleendt

waar bij werdt bewesen in welker voegen

de Meis=rs Engelse de parthije net

Zultan Agon, tegens desselfs zoon den

wettigen koning van bantam Aangenomen,

als meede den selven met raad, en daad,

geadsisteert hebben met uijtdruckinge

van de volgende speculatien wanneer

Comp: magt Onder den Oversten h=t

martin in Martie voorleeden tot adsi„

stentie van den wettigen regeerenden

Coninck en hij attestandt voorn=t

als Capitein der mareijnen Ontrent

ander haff etmaal daar naar ter

rheede van vanten verscheenen was

dat hij getuijge gedurende de besettinge

voor bantem op diverse tijden Onder„

scheijdelijk gesien heeft, dat eenige

der voorn: mess=rs Engelschen hebben

gestaan, op de mond van de bankemser

revier, alwaar uijt de mijnen die-

zij maakten, en aanwijsinge die zij

deden, hij getuijghden wel duijdelijck

bespeurde, dat het stoppen vande voorsz:

reviers

1/5

1