closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reviers mondt off ingang door het leijden

met palen op haar Mess=rs engelsen

last en in hun bijweesen is gedaan

geworden

dat naar zijn Getuiges vastegissinge de

vijanden vanden wettigen regeerend

Coninck op daare baterijen aande„

zeekant zijn gedient geweest

van Engelschen langs de strandt

voorsz: batterijen passeerden telc„

kens seer correct van de selve naar

Onse aldaar ter rheede leggende

scheepen geschooten weerden, met

bij voeginge van dat de mess=rs

Engelsche naderh=t tegens hem

getuige selfs beleden hadden datter

drie â vier van haar Constapels onder

’t volck van den ouden Coninck

geweest waren

Dat hij Getuige op zeekre nagt met een

Chiampan gelegen hadden dich onder

de wal, dien ganschen nagt op de

strand heeft hooren arbeijden en

onder dieus het valck inde Engelse

taal heeft hooren spreeken, als

wanneer met het aanbreeken

van den dagh bevondt catter regt

voor de Chiampan op strandt

een batterie opgerigt was.

dat hij getuijge geduirende Comp: besettinge

ter rheede van bantam Jngelijx, heeft

geobserveert dat op de minste beweginge

der nederl=rs telkens eenige zeijn

schooten vande mede aldaar ter rheede

leggende Engelschescheepen, sijn ge„

daan gewarden.

nog meld