closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Eijndelijck ende ten laasten verklaren sij ge„

samentlijk Gesanten voorn=t meer Maals

soo uijt de Engelsen selfs als andte

volckeren verstaan te hebben Jnoevallen

de staat van bantam niet in tijts door

Comp=s wapen en was ontset geworden

en sulx, nogh maar twee a driedaagen

getardeert hadden dat sij engelschen

met het volck vanden Ouder en rebelligen

coningh voorgenoomen en geresolveert

hadden bres te schieten in’t Casteel

vanden wettigh regeerende vorst en

’t selve te bestormen.

H= 3„ Naader verklaringe bij gemelte h=re gesanten als nu

N=o 2 vermelt gepasseert, voor den selven notaris

en getuijgen binnen batavia den 25=e der voorsz:

maant Junij A=o 1682.

Waar bij haar EE. niet alleen ten

vollen blijven persisteeren bij haar

voorige verclaringe maar den eerstged=

gesant bij forme van Ampliatie noch

wijders is bij voegende dat hij present is

geweest ten tijde den ouden coningh

det rijck van bantam op sijn soon den

jegenwoordigen wettigh regerende

coningh resigneerde, als wanneer

hij gesant wel expresselijk: heeft gehoort

enverstaan dat de vader aan sijn soon

voorn=t het ganscherijk sonder eenige

teselve off restrictie van plaatse off

conditie heeft getransporteert gehadt

selfs met expresse meldinge dat hij

te heer

taurtiassem van sijn soon alleen ont„

vough Jngevolge van welcke absolute

resignatie hij gesant vervolgens eenigen

tijdt