closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'tusschen vader en soon, behalven datse

geen volck noch amonitie van oorloge

overigh hadden, ofte missen conden

waar op als zijn hoogh=t repliceerden

dat sij mess=rs engelsz: dan niet qualijk

moesten neemen bij die vande neder„

landtse Comp=e tot bat=a ’t zijner hulpe

en adsistentie versogten dat sij lieden

’t selve eenlijck met opdalinge

haarder schouders beantwoorden

dat zijn hoogh=t desselfs geliefden

te doen hoeden.

Naar welcken vooren gepasseerde hij

getuijge noch verklaart gehoort

en gesien te hebben op sekerendagh

aande boom komende dat eenige van„

de aansienlijckste engelsen denselven

wettigh regerende koning voor een

hout scholden met bedreijginge van

wel haast meester vanden selve

en het casteel daar inne hij was

te zullen zijn als wanneer hij

getuijge de roij ook gesien heeft

dat door d’ engebsen uijt haar logie

aant volck van den ouden Coninck

een partij buspoeder is versterckt

geworden als meede dat eenige

vande voornaamste des geweesene

ouden Conincx volcq met de mess=rs

Engelsen vergadering gehouden

en dat op eenige der voornaamste

Engelsen naar tourtiassem sijn

opgegaan omme met den meer

gemelte Onder Coninck

persoonelijk t aubocheten.

nogts