closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nogh Getuijgt hij de roij Gesien te hebben dat

de twee groote stucken Canon die op

off aan de boom stonden en door des

wettigh regerende konings volck reets

vernagelt waren door seecker franc=t

man Louijs Jan Genaamt weder opge„

boort zijn geworden.

Als

meede dat ten selven dage wanneer

des gewesene Onden Conincx volck de

stadt bantam met sijne stercktens

hadden ingenoomen d’ engelsen en

francen waren gevalle inde neder,

landtse logie en die spolieerden.

dat

wijders gedurende de belegeringe

vanden wettigh regeerende Conincq

in sijn Casteel door zijne vijanden

d’ engelsen dagelijcx soo op 's vijandts

batterijen als in der selver wercken

zijn gesien geworden Onderwelcken

hij de roij drie niet naame weet te

noemen, die onder dies ook den

belegerde Coningh veel schampere

woorden en gebeerden waaren

toeroepende en werpende.

dat Gedurende de voorschreve belegeringe

vanden wettigen regerende Coning i

zijn casteel door des ouden conincxe

volcq de mess=rs engelsen een hunner

scheepen hoebben aande wal doen

halen waar uijt zij gelight en op

de baterijen van den vijandt aanlandt

hebben doen brengen eenige stucken

geschut daar bij sij engelsen als doen

ook haare constabels gestelt hebben

gehadt waar van als 'er een getroffen

wierde die dan ook telckens met

statie in haare Logiehebben doen

begraven.

en specialijck