closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

En Specialijk getuijgt hij geroij gesien

te hebben ten daage wanneer Comp=s

magt onder derselver veldt Oversten d=t

Martin en tack is comen te landen

dat als doen op een van 8 vijandts

baterijen haar vier engelsen Ondert

volcq varden onder Conincx, hebbende

besigh gehouden met het Canon op de

nederlanders afte passer.

Laastelijck verkaart hij de roij Gansch omstan„

delijk in welcker voegen nu naar ’t

ontsetten van bantam door Comp=s

wapenen de reets bij den wettigen

coningh geresolveerde en voorgenomen

massacre der meeste engelsche

mitsgaders hoet aanslaan der selven

effecten en goederen zoo bij en door die

vande nederlandtsche Comp=e als wel

voornamentlijk hem getuijge mede

tegengegaan beleth en verhindert

Gworden.

N= J„ Verclaringe van Martimo dias van Mallacca en francis

van tutecorijn beijde mard=es Jngelijx voor den

meer ger= nots: reguleth en seekere getuijgen

binnen batavia beleijt den 29 Junij 1682.

bij welckers Jnnehouden wert geverifi„

eert dat van beginne aff den gewesende

ende Coning van bantem deselve stadt

met zijne posten (extept toet Casteel)

door zijn volckeren in besettinge

genoomen en vijandelijcq heeft beginnen

tegens zijn zoon den wettigh rege„

rende koningh tot dien dage toe=

wanneer die selve fadt met sijne

fortessen door Comp=s wapenen

Wederom