closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.o

Comp=e aand’ roijale engelse Comp=e

int Generaal en haar mess=rs engelsen

in ’t particulier bewesen

V= 8„ Attestatie verleent door Dauot Salemotmoor selb

coopman voorden notaris davidt Reguleth en seekere

getuijgen binnen batavia den 15 Julij 1682.

van Jnnehouden

Eerstelijk dat hij attestant dartien jaren

op bantam Gewoont en de vijff laaste

Jaaren aldaar hooft vande mooren gew=t

hadde, en selfs present geweest en

gehoort doen den Ouden koningh het

rijck van bantam op zijn soon resigneerde

met alle de Onderhoorige plaatsen geen

uijt gesondert recommanderende en

beveelende toem attestandt den

Jongen Coninck in alles getrouw

te wesen

weeden dat hij in t' begin, en opco„

Ten

men der onlusten tusschen den ouden

en Jongen conincq: Genoodtsaakt

is geweest uijt de moorse spraaf

alwaar hij woonde te vertrecken, hem

doen vervoegende in de logie vande

Engelse Comp=e en na dat de stadt

bantam door den onderkoninck was

Jngenoomen heeft hij gesien en ge„

hoort, dat meest dagelijx in dito

logie quamende pangerans Coelong,

Aria Soeridi wangsa en dipa Magara

die dan telckens met de heeren

engelsen vergaderingen hielden aan

welcke pangerangs op haar versoeck

dieverse maalen uijt de naam van

haar