closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

15

schip uijt Manilha daar aangebragt

mitsgaders haar Comtanten Onder

hem berustende in recompens dat

zij de parthijen met hem gecoren en

hem met Amonnitie van Oorlogh

geadsisteert hadden niet verder be„

lofte van een vrijen handel op bantam

bij goet succes aan sijn zijde versoe„

kende dat zij zulx, aan haare coning

wilde overschreijven met het zeijl

vaardigh leggende Engels schep

Schipio Africam en wast doenlijck

adsistentie van veertigh scheepen

en genoeghsame volck te versoeken

vierde hadde hij twee â drij dagen

naar het Outset gehoort dat den regeren„

de conincq d’ Engelsche Logie en haar

effecten in versekering hadt de willen

neemen end’ Engelse massacreren

maar dat sulx door de voor naamste

der Hollandren was belet, zijn hooght

hadde haar eghter doen aanseggen

ter stont met haar goedren en Coop„

manschappen van bantam te vertrecken

dogh dat den deenschen resident pauli

haar hadde geraden sulx, lamjaar

te doen, weijnigh dagen daar aan

waes den koninck persoonelijk in

d’ engelsche Logie gecomen en haar

met groote drijgementen gelast

dien selven dagh te delogeren ’t geen

haar E= savonts daar aan hadden

nagecomen latende eenige goede„

ren in haare packhuijsen die zij

verzegelden nemende de sleutels

daar van