closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

heeren raden van jndia aanden Ouder

koning te bestellen hadden en dat zij

sulx, op haar verschijninge aande wagt

op de boom hadden bekent gemaakt

nae welcke becomen antwoort die

gecommitteerdens weder waren vertrooke

Waar

dit gepasseerde was uijt last van

het deens opperhooft pauli aan haar

boort gesonden sijn Chirurgijn H:

boonsack met versoek om met haar

schuijt off boot eenige zijne kisten

uijt de engelse scheepen te mogen

affhalen, dat hem toegestaan is.

den

zelven boonsack verhaalde meede in welc„

ker voegen den ouden koninck nog

selfs deser dagen eenige vaten

buscruijdt uijt de Engelsche Logie

hadden doen haalen en hoede engel„

sen haar dagelijcx ten dienste vanden

ouden Coninck voor Constabels, en

het makien van paggers tegen het

Casteel van den jongen Conincq

„lieten gebruijken en dat de frasen

en deenen haar daar over bijsonder

gebelgt hielden, en lievergewelt

hadden dat d’ engelsen haar soo wel

als sij buijten dit geschil en stel

hadden gehouden.

Ten derden verclaren de attestanten dat

volgenst berigt daags te vooren door

d’ engelse gedaan zij den 21=e maart

met ’'t waalf wel bemande cloeke

javaanse oorlogs prauwen aan haar

boort zijn verscheenen Om den

bewusten brieff aftehalen, die daar

Onder