closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Onder ’t losbranden van seven schooten

met groff canon is overgeleeverdt

met welcken brieff zij nae het leger

bij den Euden Coningh op Caringenton

gevaren waren

Den vierden verklaart michiel vander buijsch

dat den 27=e maart een brieff vander

wettigen regerende Conincq aan haar

boort is gebraght. ten principalen

jnhoudende dat het nu meer als tijt

was dat men hem tegens zijne afge„

vallene Onderdanen en belegeraal

te hulp en t'ontstetten quam.

vijfden dat den 2=en April daar aan '8

Ten

comp=s militaire magt met den dagen

raad op Capatjan was aangelandt en

door godes zegen een gewenscht

succes hadden erlangt.

sesden dat eenige dagen naa dit landen

Ten

en ontset den regerende Coning=

van bantam de engelse logie door een

van zijn pangerans in besettinge hadde

doen neemen die ook de engelsen

vlagge vande slock had laten Jnha„

len waar van m=r quik haar

verklaarte hadde kennisse te hebben

zevenden dat in haar bodem Europa

Ten

zoo meede in den Alexander, ineuw„

middelb: delfshaven, de s mits, het

woutje, ende hoop waren ingescheept

alle de france, engelse, deense goede„

ren, die ten meerendeele door

Ccomp=s eijgen volck en vaartuijger

uijt der selver respective logien

van landt waren gehaalt met

versoeckt