closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gen

eenige konings gesanten aan boort

gekomen om den brieff te haalen

welcken ondert lospranden van eenige

stucken canon overgelevert is hij

hadde meede gesien dat d’ engelsen

somwijlen met haar schuijts vol

volck naar landt voeren, en weder

met 3 a 4 man naar boort keerende

die daar gesegt werden te blijven

tot dienst vanden onderkoningh.

Achsten verklaart den attestandt

verscheijde Engelsen op t hooft vande

revier te hebben zien staan ter„

wijl de javanen die toepaggerden,

en dat hem wass beright dat m=r

switting met het engels scheepje

taijouan van bantam was geseijlt

om op den jongen konings schip de

bonavontura, comende van Manilha

te cruijssen het geen hij aangetroffen

en bij den ouden Coninck voor

tannara gebraght hadde, alwaar

alle de goederen daar uijt gelast.

zijn, en dat m=r swittingh voor

zij genomen moeijte met 500 rd=s

en een goude krits was beschonc„

ken wijders hadde hij van seeker

fransche sunth Louijs Jan die even

voor het landen aan sijn attestant

boort quam, verstaan datter veel

engelser voor constapels in 's vijants

wercken gebruijckt wierden waar

Onder ook was seeker fugativen hol„

landers claas vander putte.

Gen