closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Op huijden den 13=en Junij anno 1682:

CCompareerde voormij, Cavid requlethnots: pud=l,

bij de hooge regeeringe van nederlands India ge

adintteert residerende binnen der stadt batavia,

ter presentie van de onder genoemde getuijgen,

d’ Eersame reijmer schouten schipper in dienst der

den Comp:e hebbende goeden, ende competenten ouderdom„

ende verclaerden niet ware woorden in plaetse van eede,

ter requisitie ende versoeke van d’ h=ren M=rs qualter -

heeman advocaet fiscael van Indiaende pieter

ppauw water fiscael waeracntigh te wesen, dat ontrent

anderhalff etmael naer des comste van d’ h=r majoor

Isaack s:t Martijn ter rheede voor bantam, twelck

Enae sijn beste onthout is geweest int maert jongst„

leden hij acteste als capth der marijnen mede aldaer

H1

quant te arriveren, ende hi atterh middelerwijle hij

aldaer in de besettingh ter rheede voors: gelegen heeft,

op diversen tijden onderscheijdel=k gesien, dat eenige

derh=ren Engelsen aen lant met quirasollen overhunne

hooffden hebben gestaen op de mont van de revier

van bantans, ende hoe wel hij atteste haer niet en conde

hooren spreecken, soo sagh hij eghter duijdel=k door 't aen„

wijsen als andere gemaekte mijnen van gemelte

dat

ken engelsetstoppen van de voors: reviers mont.

off jngangh doortheijen niet paelen op haer E:s last

eiechimne bijwesen gedaan wierde, Item dat hij actesti

op verscheijde tij den ook gesien heeft dat gemelte h=re engelsen

48 paertlangs de strant hebben geredent, ende telekens

als sij bij ijder der baterijen quaiten dat er dan naer

onse aldaer ter rheede leggende scheepen niet groff.

gesenut geschoot wierde, welcker schooten dan ook meest

raeckschooten waren sulx hij attesto: niet anders conde

oordeelen off dan datselve meeste bestiert geeweest

zijn van eenige engelse Constabels, maer van geen

jn landers veel min javaenen, gel:k den atoest:

affirmeerde naederhandt vande engelse vrun„

den selfs oock verstaen te hebben, dat er wel 3: â 4:

van de haere onder 't volck van den ouden coninck

geweestwaeren nogh verclaert den attestr: dat hij ook

oock seeckeren naet met den champar heeft gelegen

vere