closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr van

sight aen den wael redit voorde stadt, panram ende dat hij

artesto: dien gantschen nacht opstrant heeft hooren

arbeijden, mitsgaders onder tarbeijden oock inde

engelsene taek het volck tegens malcanderen hoord.

verspreecken, sonder noghtans door de donckerheijt des

naers jemant te hebben connensien, maer bevont

met de aencomste van den dagh dat er opstrant

reert voor de champan een laterijtje was opgerigt

als wanneer hij met sijn champalo van daer aff=

weeck, gel:k hij attesto: ook gebuijcht dlaerlijk te

hebben bespeurt, geduerende hij aldaer ter rheede

lagh datter op de minste beweesinge van des E

Comp:s scheepen, tsij intwenden, verplaetsen, off

anders, terstont eenige feijn schooten van de

engelse scheepen gedaen wierde, getuijcht wijders

hij attest: dat nae dat de onse op bamantwaren

aengelant ende hij attest: in't casteel van den

jongen coninck gekomen was) hij door het ver„

vertolcken van de aldaer presentibesende persoonen

wel perfecteli: gehoort heeft, dat den gemelten

jongen coninck tegens d’ h=ren s:t Martin, ende

't ack geseijt heeft dat het hem leet was de

hollanders geen buijt opgedaen en hadden, ende hij

daeromme wel wilden dat genoemde hollander

de logie van de Engelse vranden wilden plun„

deren, jae ook selfs de engelsen doodt slaegen

met bijvoeginge dat, ingevalle het nieten

was om de hollanders die hem sulx gantsch

n

ernstigh hadde affgeraden en tegengeprooken,

hij Iongen coninctr alle de engelsen soude doen

dooden, met verdere bijvoeginge, daer op van ge„

melte h=ren S: Martijn ende Sack, dat haer E:s aldaer

gekomen waren tot adsistentie van hem jongen

keninck, dogh het minste niet jemantparo de

Europeers aldaer te beschadigen, Eijndelijk ende

laestelijk verclaert nogh den attest: dat hij met com

municatie van d’ h=en S:t Martin ende sack, op t versoek

soo van d’ E=ren Engelse, als deenen, verscheijde hunner

verte