closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

importante goederen selfs met schuijten, en boots van

de onsen, naer des Ecomp: aldaer ter rheede leggende

scheepen gevoert, ende jn alle securiteijt geborgen heeft,

jnvoegen dat ook d’ h=ren engelsen selfs diversche reijsen

int besin van den attesth: hebben betuijcht dat sij

de hollanders met alles goets nae gegeven conden.

uijndigende hier medekne depositie, presonteert

hij antest: alle 'tgene voors: is 't allen tijden naerder

gestandt te doen. aedus gedaen ende gepasseert te

mijnen comptoire, ter presentie van Christoffel

collaert dejonge, ende pieter michiels: clercq:, als get:

hier toe versocht, die de minute deses, nevens den

attest: ende mij nots: hebben onderteeckent

waer van drie al eens luijsende originelen sijn uijt„

gegeven, dienende d’eene om hier ter generaele secre

tarije te berusten, ende de andere twee om ijder, op den

bijsonderen bodem, tot dies te meer der securitent, aen

d’ EE: h=ren bewinthebberen der nederlandse oostjnbisee

comp: int vaderlandt overgesonden te werden

Duo attestor

Daord eguleth

102 omsmn