closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

Op huijden den 25=e Junij anno 1682:

nogh naerder

Compareerde, voor mij Pavis regulech noos:

xud=a bij de hooge regeeringe van nederlands

van India geadmitteert residerende binnen der

stadt bat=a ter presentie van de ondergenoemde

getuijgen, Pangeran aria dipa mingerat, ende

keij aria singa wijaija beijde expresse gesanten

van den jegenwoordigen regeerende Coninck

tot bantako paduca siri sulthan aboen nasaet

abdul cahaer, aen den ho: Ed:en h=r gouverneur

generael Cornelis speelman, ed’ h=ren raden.

vant nederlands Jndia alhier, ende verclaerden

„gesanten dat sij bij hunne accestatie die sij

ten versoeke van d’ h=ren m=rs qualter Jeeman

adv:t viscael van Jndia, ende pieter panw water

fiscael, voor mij nots:, en seeckere get: op den

§ 19.en deser lopende maent hebben verleent, ende

gepasseert volcomentljk blijven persisteren,

verclarende als nogh den eersten gesant pangeran

aria diepa mingerat allen, in manieren voors:

bij ampliatie ten versoeke van ganelte h=ren req=n

dat ten tijde als dent ouden coninck de regeeringe

van bantan op sijn soon den jegenwoordigen

coninck in sijn bij wesen resigneerde hij ouden

coninck niets het alderminste van het rijck,

selfs ook niet tertiassa uijt gesondert, ofte voor sigh

behouden en heeft, maer sei„de tegens sijn zoon

den gemelten jegenwoordigen coninck met de

naam van baritsil, gel:k hij hem gewoon was

te noemen, ik hebbb u nu alles overgegeven en

niets voor mijn willen behouden, om mijn

ruste te beleven, waer toe ik tot mijn verblijff

en vermaek verkooren hebbe de plaetse sernasja

met desselfs rijsvelden, dat ik nu van uw

leene, ende ter leene aenneeme sullende, de paedje

den

3

7