closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die ik daer voor mij, en mijn hoffgenoten en dienaers

comen te gewinnen, boven min eijgene behoefte

voor uwwesen, bevelende doen vorders hij ouden

coninck hem pangeran, offeersten gesant voorn:

doenmaels ken aria mangou sadana daer van

getuijgen is te dragen, ende wel speciael:k dat hij

Tertiassa van sijnen zoon terleen ontfingh

Ende heeft hij eersten gesant ook als pangeren

zedert altoos het gebiet, ende de directie overlaupon

tot sillebaer, extsulx ook over t gantsche volck

gehadt, die onder de gehoorsaemheijt van bantam

op het eijlandt sumatra woonden, uijtwelcken

hooffde hij ook door de authoriten t sijns jegen„

woordigh regeerende conincx de regenten.

wegh genomen, verandert en woijders mede naer-

merite in qualiteijt verhoofdt heeft &=a, onder

anderen het presente hooft op lampon tot

tjamancka, van wien hij voor ruijm den

maent nogh verseeckeringe heeft ontfangen, dat

hij haren coninck getrouw souden blijben,

maer datter ook sorge diende gedragen te wesen

om haer des noots Iegens de maert des ge

wesenen ouder conincx, en sijne rebellen te

beschermen, Allegerende tot een naeder bewijs

van sijn h=rs onwederspreckelijcke jurisentie

en souverijn gebiedt over die landens het relegeren

van den ouden keij aria monjaija ende den

pangeran loor der waerts, hoe seer het ook tegens:

des ouden gewesen conincks wel gevalder

aenstiet Aldus gedaen ende gepasseert binnen

deser stadt, ten presentie van Christoffel

knollaert de jonge, ende ncolaes hortier mijne

Dclercq: als ges: hiertoe versoekt die de minute deses

nevens de gesanten ende mij, noos: hebben ondertekent

waer van drie al eens luijdende originesen zijn

verte