closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van oo logen, als busruijt, scherp: en geschurt wilden

adsisteren, waer op gedughten Engelsen dienden

datse haer niet gaerne soude bemoeijen nogh seken inde

onlusten tusschen vader en soon voor gevende ooke geen

volke, geschut, kruijt, noghe scherp overighe te hebben,

nogh te cunnen missen, daer alsdoen den regeerenden

vork de heeren Engelsen weder te gemoet opvoerde„

datse dan niet qualijk soude gelieven te nemen, dat hij

om hulp en adsisentie sigh addresseerende aende neder„

' landse Comp=e, daer gemelte Heeren Engelsen

den koninke weder op dienden met ophaelinge hunner

schouders dat sijn hoogheijt sijn geliefte te doen hadd;

Ten tweeden verclaert hij attekant voors: dat ontrent

vier dagen naet voors: gepasseerde, wanneer nu het

volke vanden gewesenen ouden coninke de had van

Bantam met alle sijn kercktens (except alleen het casteel

hadden in besettinge genomen, hij atterlant comende bij de

boom aldaer gehoort heeft van eenige der aensienelijckke

Engelsen dese ofte gel„k woorden in subkantie, nu sullen

wij wel hacrt van't casteel, en dien Iongen hout

denoterende den regeerenden coninke) meerer sijn, ten

welken tijden hij atterlant dan mede verclaert

gesien te hebben dat door gemelte Engelsen uijt haer logie

aen het volke vanden gewesene onder comnke is ver„—

kreckt een partije buscruijt, als mede dat eenige

vande voornaemste des gewesene ouden conincx volcke

met de heeren engelsen vergaderinge gehouden, en dat daer op

eenige der voornaemste Engelsen selffs in persoon

naer tersiassam sijn opgegaen, omme (soo hij attertant

Eenige engelsen selffs heeft hooren seggen) met den ouden

Coninke selffs persoonelijk te spreeken, en beraetslagen;

Ten der den getuijght hij atterant noghe gesien te hebben,

dat