closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat

dat de dwwee groote linkien Caron die op aff ontrent de boom

stonden en door ordre vande regeerende coninke reets ver„

nagelt waren, om voor tercomen dat hem off de sijnen

daer mede geen letsel soude gedaen werden, door seeke„

re transman Louijs Jan genaeet weder opgeboort,

en bruijckbaer gemaekt sijn geworden,

Ten vierden getuijght hij atterlant nogh gesien te hebben

ten selffden dage wanneer des gewesene ouden conincx

volke de radt met sijn kercktens in besettinge nam

dat alsdoen de Engelsen en traicon geadsisteert met

hunne dienaers sijn gevallen inde nederlandse logie,

die sij geheel spblieerden, mitsgaders de goederen daer

uijt, en elders, heer deden dragen, sonder dat hij

attekant daer bij ijmant van des gewesene oude

Conincx volke heeft cunnen vernemen;

Ten vijff den getuijght hij atterlant voorn:t dat geduu„

rende den gewesene ouden Coninke den regeerenden vorst

invoegen verhaelt in't casteel belegert hadd, de

Heeren engelsen soo uijt de logie, als vande scheepen

haer meest alle dagen soo op de baterijen als inde

wercken vanden vijant vertoont hebben, onder welken

hij atterlant selffs gesien heeft, en speciael weet te

noemen de m=rs Schwon, swittingh, en Coppingh

sij engelsen telkens als'er een schoot gedaen wierde

met de hoet over hun hooft swaeyende, mitsgaders

veele andere schampere woorden en gebeerden den

regeerenden. coninke in’t cakeel soo nu en dan

toeroepende; en werpende;

Ten sohden verclaert hij attestant nogh gesien te hebben

dat in middens des gewesene oude conincx polcke

de had van bantam met sijn posten: dus besete zielden,

en der engelse scheepen dight aende wal is gehaelt

vere: